Terapie

Pohybová terapie

Nejčastěji používané techniky pohybové terapie na našem pracovišti:

1. Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře – DNS

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace je diagnostický a terapeutický koncept široce využitelný především ve fyzioterapii a příbuzných oborech medicínské praxe. Využívá znalostí klíčových principů chování lidské motoriky, které jsou vyjádřením řídící funkce centrálního nervového systému (CNS). Motorika jako vnější projev těchto funkcí v sobě odráží veškeré informace zpracovávané CNS. Její globální hodnocení je proto v Dynamické Neuromuskulární Stabilizaci využíváno jako cenné vodítko v diagnostice poruch nejen pohybového systému.

Jedinečností terapeutických přístupů v DNS je jejich integrální působení, kdy cíleným ovlivněním posturálních a lokomočních funkcí pomocí specifických cvičení dochází zpětně k ovlivnění chování CNS a trvalejší úpravě jeho projevů .Lze tedy říci, že terapeut při Dynamické Neuromuskulární Stabilizaci využívá pohybového aparátu jako informačního rozhraní, ze kterého dokáže diagnostikovat poruchy a zároveň skrze něj může na tyto změny uceleně terapeuticky působit. Dynamická Neuromuskulární Stabilizace je tedy nástrojem, který posouvá diagnostické a terapeutické úvahy z pouhého hledání a ovlivňování jednotlivých lokálních poruch směrem ke komplexnímu uvažování v logických souvislostech.

2. Kabatova technika (PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace)

Využívá prvky, které vycházejí z přirozených pohybů člověka. Jde o diagonální pohyby dolních, horních končetin, trupu a hlavy uspořádaných do jednotlivých vzorů. Svalové skupiny pracují v několika rovinách a jsou využívány k obnovení a zlepšení kvality pohybu

3. Terapie dle Kenny

Facilitační technika, spočívá v přikládání horkých zábalů v akutním a subakutním stadiu a dále v aplikaci svalové stimulace, svalové reedukace, která sleduje správnou koordinaci svalové kontrakce a obnovení pohybových stereotypů.

4. Metoda reflexní lokomoce (Vojtova metoda)

Co je Vojtova metoda?

5. Metoda L. Mojžíšové

Rehabilitační léčba určitých typů ženské sterility. Je založena na ovlivňování napětí svalů pánevního dna!!!!! Při zařazení do léčby sterility dle L. Mojžíšové by měl být průchodný alespoň 1 vejcovod, přítomny ovulace, v pořádku spermiogram partnera!!!!!

Jak léčba probíhá?

Tato terapie funkční sterility je založena na reflexním ovlivnění nervosvalového aparátu pánevního dna za použití pohybové léčby bederní páteře, křížové kosti, pánve, kostrče a svalů, které ovlivňují jejich vzájemnou polohu. Samotná léčba obsahuje několik návštěv u proškoleného fyzioterapeuta/fyzioterapeutky a úspěšné výsledky vyžadují každodenní pravidelné domácí cvičení. První návštěva zahrnuje vysvětlení vzniku různých spazmů a blokád, poučení o významu každodenního aktivního cvičení, vyšetření a nácvik cviků. Cviky jsou zaměřeny na posílení a zároveň relaxaci gluteálních svalů a m. levator ani– svěrač konečníku( součást svalů pánevního dna) . Dále se pacientka naučí dvě trojice cviků na uvolnění sakroiliakálního skloubení a uvolnění bederní páteře. Druhá návštěva se většinou koná po uplynutí dvou menstruačních cyklů. Zde je zkontrolována správnost provádění cviků. Součástí této návštěvy je mobilizace kostrče per rectum a uvolnění sakroiliakálních kloubů a lumbální mobilizacemi. Pokud již vymizely spazmy na stěně břišní a sakroiliakální a lumbální klouby jsou uvolněné, žena se naučí třetí trojici cviků posilujících břišní svaly, gluteální svaly, paravertebrální svaly a svaly pánevního dna. Další návštěvy se uskutečňují po jedné či více menstruacích. Terapie trvá obvykle 6 měsíců.

Pro koho je léčba vhodná?

Jak je metoda účinná?

Úspěšnost metody u žen (tedy počet otěhotnění) je 30–33%. Pacientka se zbavuje těžkostí jako jsou bolestivé měsíčky, bolesti hlavy, bolesti páteře. Dle statistiky při pravidelném cvičení této metody je 100% zlepšení při pomočování u žen, 70–80 % pacientů potvrzuje zlepšení při strukturálních vertebrogenních obtížích, 60% úspěšnost při řešení absence menstruačního krvácení u mladých dívek. Muži zlepšení o 37 % na poli oligospermie. Úspěšnost samozřejmě záleží na motivaci ženy/muže ke cvičení, (jestli dokáže cvičit poctivě každý den, velikost patologie nálezu, věk, četnost problémů…)

6. McKenzie metoda (Mechanická Diagnostika a Terapie – MDT)

Terapeutická metoda dle McKenzie (MDT), je využívána především jako diagnosticko-terapeutický systém, který založil Robin McKenzie na Novém Zélandě v 50. letech minulého století. Tato metoda je založená na stanovení diagnózy, resp. zařazení do příslušného syndromu, který vykazují všechny bolesti páteře tzv. mechanického původu, a autoterapii. Klienti většinou cvičí jeden jednoduchý, specifický cvik několikrát za den. Hlavním smyslem terapie dle McKenzie, je naučit klienty, jak si sám pomoci od akutních stavů bolesti jednotlivých částí pohybového aparátu a zároveň je naučit, jak těmto nepříjemným stavům předcházet. Při terapii je klient veden k pravidelnému aktivnímu cvičení a dalším opatřením, které mohou předcházet bolestivým stavům. Metoda dle  McKenzie je využívaná pro celý pohybový aparát, nejen pro páteř, ale i pro klouby končetin. Systém mechanického působení tlaků na kloub a meziobratlovou ploténku, ze kterého metoda dle McKenzie vychází, je logický a byl již mnohokrát potvrzen v mnoha vědeckých studiích, které byly prováděny po celém světě a byly publikovány v prestižních odborných časopisech.

7. Metoda Schrottové

Používá se při léčbě skolióz. Skolióza je chápána jako trojrozměrná deformita. Trup je rozdělen na tři pravoúhlé bloky stojící nad sebou. Terapie je založena na prostorovém derotačním cvičení, současně používá derotační vypodložení bodů opory těla a facilitaci svalů pomocí dýchání. Metoda je vhodná v každém věku.

8. Metoda SPS (SM-Systém)

Tato metoda je vhodná pro léčbu bolestí a komplikací po operacích páteře, u skoliós, příprava před TEP kolenního a kyčelního kloubu + následná péče, u nespecifických bolestí zad, prevence u sportovců…

Hlavní zásadou tohoto cvičení je, že probíhá ve vertikální ose, dochází k aktivaci šikmých svalů břišních a relaxaci svalů paravertebrálních. Dochází k útlumu vertikálních svalových řetězců aktivitou svalových spirál. Při cvičení se používají originál gumy pro SM-Systém.

Během správně prováděného cvičení dochází ke spirálně stabilizovanému pohybu, kdy se meziobratlové disky zvyšují a nasávají do sebe tekutinu (regenerace), oproti běžnému držení těla (vertikálně stabilizovanému), kdy se disky snižují a tekutinu ztrácí (degenerace).

9. Fyzioterapie u dysfunkce svalů pánevního dna a inkontinence

Trápí vás únik moči ? Nevíte na koho se obrátit a jak tento problém řešit ?

INKONTINENCE – nedobrovolný únik moči
– stresová (nejčastější, postihuje 30-50% žen, ve věku nad 60 let až 72% žen)
projevuje se především při zvýšení vnitrobřišního tlaku (kýchnutí, zvedání těžkých věcí, těhotenství)
– urgentní (únik moče spojený s naléhavým nutkáním na moč)
– smíšená (spojení stresové a urgentní inkontinence)
– reflexní u pacientů s neurologickým nálezem, nebývá nucení na močení
Důležité je vědět, že inkontinence obvykle souvisí s oslabením svalů pánevního dna.
PÁNEVNÍ DNO je soustava svalů, která má v našem těle jedinečný význam.
– nachází se v malé pánvi
– je tvořeno 3 vrstvami :
1. Superficiální, svěrače
2. intermediální, hluboká vrstva
3. nejhlubší, kontakt s orgány malé pánve
Pánevní dno si můžeme představit jako houpací síť zavěšenou v malé pánvi, která podepírá
močový měchýř, dělohu a střeva. Podílí se na správném držení těla.
DYSFUNKCE PÁNEVNÍHO DNA
– inkontinence – funkční sterilita
– prolaps pánevních orgán – chronická bolest pánve
– sexuální dysfunkce – defekační potíže
– bolesti zad

RIZIKOVÉ FAKTORY
– obezita – chronický kašel
– porod – gynekologické operace
– klimakterium – těžká fyzická zátěž

DIAGNOSTIKA inkontinence
– anamneza – gynekologické vyšetření
– urologické vyšetření – neurologické vyšetření
– laboratorní vyšetření

LÉČBA inkontinence
– chirurgická
– nechirurgická

Velmi důležitou úlohu v léčbě hraje fyzioterapie.
Na základě doporučení, které vám napíše váš praktický lékař nebo gynekolog, ev. urolog vás
vyšetří vyškolený fyzioterapeut.
OBSAH TERAPIE
– vstupní a kontrolní vyšetření : provádí se palpačně per vaginam ve 3 polohách
( vleže, vsedě, vestoje )
K vyhodnocení se používá mezinárodně uznávaný systém PERFECT. (Naměřené hodnoty
se zapisují do dané tabulky.)
Vyšetřením se určí svalová síla vašeho pánevního dna (stupeň 0-5).
svalová síla nižší než stupeň 3 – zahajujeme elektrostimulaci
od stupně 3 aktivně cvičíme

Nacvičujeme vědomou aktivaci svalů PD, postupně volíme náročnější cviky
jako jsou podřepy, chůze přes překážky, běh, cvičení na stepu nebo trampolíně, snažíme se
o správnou aktivaci svalů při stresových manévrech (kašel, kýchání, smích apod.)
Při cvičení lze využívat vaginální závaží.
Cena za sadu závaží cca 1200,- Kč
Pokud je nutná elektrostimulace– je třeba si zakoupit vlastní elektrodu (intravaginální sondu)
Cena cca 800,- Kč
S výběrem pomůcek vám rádi pomůžeme.
Další informace na –
http://www.pomucky-inkontinence.cz/product/kegel8

10. Senzomotorická stimulace

Je metoda založená na neurofyziologickém podkladě. Využívá se různých balančních pomůcek. Cvičení na labilních plochách a míčích. Terapie – cvičení na posturomedu, s propriomedem, na flowinu. Kvalita fyzioterapeuta je právě v jeho kreativitě, jak podle sofistikovaného vyšetření vhodně zvolit a nakombinovat výše uvedené techniky. Každý pacient a jeho problém je originál.

Manuální terapie

Jde o používání manuální (ruční) techniky k léčebným účelům – mobilizace, manipulace, práce s měkkými tkáněmi (fascie – obaly svalů, svaly, šlachy …). Tyto techniky uvolňují a mobilizují měkké tkáně (kůži, podkoží, obaly svalů, svaly), kloubní pouzdra, vazy, šlachy, chrupavky. Součástí měkkých technik je strečink a relaxace. Mezi tyto techniky patří velmi často používaná post-izometrická relaxace. Pomocí měkkých technik odhalujeme hyperalgické zóny a spošťové body ( tzv trigger points), které následně odstraňujeme.

Fyzikální terapie

Fyzikální terapie (physical medicine) je praktické uplatnění fyzikálních léčebných postupů a metod na živý organismus. Na našem pracovišti požíváme především elektroterapii, sonoterapii( ultrazvuk), fototerapii (laseroterapii), mechanoterapii. Dále kombinaci výše jmenovaných technik. Dobře se nám osvědčuje například kombinace elektroléčby a ultrazvuku, rázové vlny a laseru. Ve většině případů je fyzikální terapie doplňkovou terapií. I v případě, že je terapií hlavní, je vždy třeba perfektního vstupního vyšetření a zhodnocení vhodnosti navrhované terapie.

Terapie rázovou vlnou

Neovaskularizace

Pro zahájení a udržování procesů regenerace poškozených tkáňových struktur je nezbytný vyživující krevní tok. Aplikace akustických vln vytváří ve šlachách a kostech kapilární mikrotrhlinky a výrazně zvyšuje hodnotu indikátorů růstu, jako jsou endoteliální NO-syntéza (eNOS), vaskulární endotelový růstový faktor (VEBR), antigen proliferujících buněk (PCNA) a kostní morfogenetický protein (BMP). Tyto dva procesy stimulují růst a remodelaci nových arteriol. Nové cévy zlepší prokrvení a okysličení, což vede k rychlejšímu hojení jak cévy, tak i kosti.

Potlačení chronických zánětů

K chronickému zánětu dochází tehdy, když zánětlivá reakce není zcela potlačena. Může poškodit zdravé části těla a vést k chronické bolesti. Aktivita žírných buněk, které se podílejí na zánětlivém procesu, může být zvýšena prostupující akustickou vlnou.

Po aktivaci žírných buněk může následovat syntéza chemokinů a cytokinů. Uvolnění prozánětlivých směsí může v případě potřeby pomoci obnovit normální hojivé a regenerační procesy.

Stimulace kolagenu

Produkce dostatečného množství kolagenu je nutnou podmínkou procesu regenerace tkáně. Terapie rázovou vlnou urychluje prokolagenní syntézu. Nově vytvářená kolagenová vlákna jsou formována do podélné struktury. Tato nově vzniklá vlákna šlach jsou hustší a tužší.

Akustické vlny podporují neovaskularizaci a produkci kolagenu a obnovují hojení.

Rozptyl mediátoru bolesti „substance P“

Substance P je neurotransmiter, který předává informaci bolesti prostřednictvím uhlíkových vláken. Tento neuropeptid je obecně spojován s intenzivní, přetrvávající a chronickou bolestí. Je využíván k předávání zpráv bolesti centrálnímu nervovému systému. Snížením koncentrace substance P se snižuje stimulace aferentních nociceptivních vláken a tím zmenšuje bolest. Snížení množství substance P, histaminů a ostatních nociceptivních metabolitů rovněž pomáhá potlačit rozvoj zánětlivých otoků.

Rozpouštění kalcifikovaných fibroblastů

Hromadění kalcia je nejčastěji výsledkem mikrotrhlin nebo jiného poranění šlachy. Akustické vlny rozbíjejí stávající kalcifikace. Terapie akustickou vlnou spustí biochemickou dekalcifikaci usazeného kalcia s konzistencí zubní pasty a ošetřování šlachy. Granulární částice kalcia jsou odplavovány lymfatickým systémem.

Novinka v terapii: emFieldPro – vysokoenergetická indukční terapie

(jiným názvem také HEIT- Hight Energy Inductive Therapy nebo SIS- Super Inductive System)
Výrobce: Zimmer Medicin System

Princip:
EmFieldPro vyrábí elektromagnetické pole o síle 3 Tesla, které stimuluje nervové buňky, svaly, cévy a proto aplikace této energie vede k fyziologickým změnám a stimulaci s cílenými terapeutickými efekty.
Aktivuje systém antikoaguace, stimuluje opioidpeptidy, aktivuje mastocyty a zvyšuje elektrickou kapacitu svalových vláken.

Cíl terapie:
– tišení bolesti
– ovlivnění svalového tonu
– aktivace regeneračních procesů
– zlepšení prokrvení

Indikace:
– stimulace nervové tkáně
– nervová regenerace
– všeobecně terapie bolesti (akutní i chronické)
– podpora léčby fraktur kostí
– močová inkontinence

Kontraindikace:
– horečnaté stavy
– krvácivé stavy
– těhotenství
– děti
– pacienti s naslouchadly, kardiostimulátorem, kloubními implantáty v místě aplikace
– epilepsie v anamnéze
– lebeční implantáty

Doporučené dávkování:
– denně 5-10x (akutní stavy)
– minimálně 2x týdně celkem 6-8x (chronické stavy)

Tato terapie není zatím hrazena ze zdravotního pojištění.
Více informací u ošetřujícího personálu.

Odborné vyšetření

V celé fyzioterapii jsou právě vstupní a také průběžná hodnotící vyšetření jednou z nejdůležitějších částí terapie. Každá technika preferuje trochu odlišný typ vyšetření (například Vojtova technika polohové reakce, Mc Kenzie metoda testy opakovaných pohybů apod.). Nelze léčit ramenní kloub, když je příčina v krční páteři atd.

Velice důležitou součástí vyšetření je odebrání anamnézy- všech faktorů, které by se mohly podílet na problému pacienta. Nelze zapomínat na staré úrazy, přetížení pracovní, sportovní, psychické. Celkový obraz nám velice pomůže s kvalitní diagnostikou. Podotýkáme, že většina problémů má příčinu v poruše funkce, nikoliv v poruše struktury. Takže tolik prosazovaná a hojně indikovaná zobrazovací vyšetření ( RTG, CT, MRI a další) nedávají jasnou odpověď, kde je příčina obtíží pacienta.

Pracovní doba

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 19:00
Úterý 8:00 - 12:00 13:00 - 19:00
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 19:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Pátek 7:30 - 13:30
Víkend Zavřeno

Kontakty

Fyzioterapie Dr. Eva Kumstátová
Adresa Havlíčkova 71, Mladá Boleslav
Email info@fyzioek.cz
Telefon 326 736 936
IČO 247 12 523
IČP 26 626 001